در روزمرگی های زندگی
در رنگارنگ خواستن ها
گاهی فراموش
می کنم
گاهی فراموش می کنم
گاهی احساس نمی
کنم
احساس داشتن امنیت را
احساس آزادی را
و احساس بودن را
گاهی فراموش می
کنم
مدیون تو هستم
ثانیه های زندگی را

دلم برای تو تنگ است

و یادگار نگاهت

در عمق آرزو جاریست

امید حضورت در آیینه ها پیداست

همیشه صفای وجودت

 کنار من خالیست

هنوز هجوم خیالت

به قلب من مانده است

هنوز حضور تو

در بی انتهای خیال من باقی است

همیشه یادگار نگاهت

برای بیکران تنهایی من کافیست

دلم برای تو تنگ است

روحت شاد برادر